priracnik

Прирачник за обука за Туристички работници

Овие прирачници се користеа за обука на туристички работници од овој регион. Тие содржат: Презентација на туристичките ресурси на Општината Промоција на туристички патеки како алатка за заштита на природното и културно-историското наследство Обука на туристичките работници за користење на новите технологии за маркетиншка прзентација на туристичките патеки   Оваа публикација е изготвена со помош…

Details