priracnik

Овие прирачници се користеа за обука на туристички работници од овој регион. Тие содржат:

  • Презентација на туристичките ресурси на Општината
  • Промоција на туристички патеки како алатка за заштита на природното и културно-историското наследство
  • Обука на туристичките работници за користење на новите технологии за маркетиншка прзентација на туристичките патеки

 

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на општина Новаци и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Авторските права на овој прирачник и припаѓаат на општина Новаци. Делумно или целосно преземање не е дозволено без претходна консултација и одобрување од општина Новаци.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Прирачник 1
Прирачник 2