Το πρόγραμμα «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013 είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας (IPA). Το πρόγραμμα εστιάζει στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε διασυνοριακές περιοχές και στην υποστήριξη της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε πεδία όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία.
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η σύγκλιση στον τομέα του προγράμματος με την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 είναι 31.549.722,00 €.